خرید

خرید

خرید فرآیندی است که در آن فرد یا اشخاص به تعویض مقادیر مالی یا کالاها برای اهداف خاصی مشغول می‌شوند. این فرآیند ممکن است شامل انتخاب محصول یا خدمت مورد نظر، ارزیابی و مقایسه گزینه‌های مختلف، تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌ها و فواید، و در نهایت انجام معامله یا تعامل مالی باشد.

سایتها
[ارسال سایت]